Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Footer 1

Проект BG16M1OP002-2.009-0059 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”, финансиран по процедура:  BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства